Temel Eğitim Bölümü Bölüm Politikaları

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri Üniversitemizin ve fakültemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Bölüm toplantıları düzenli olarak yapılır.
 • Yönetimde sürekliliği sağlamak için Bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.
 • Görev tanımları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI

 • Öğretim programları küresel eğitim politikalarına yönelik ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanır ve güncellenir.
 • Öğrencilerimizi okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi alanlarına özgü yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip şekilde mezun etmek esastır.
 • Tecrübe ve birikime sahip bir akademik kadro ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülür.
 • Eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin beklentileri ile okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi alanlarının ihtiyaçları birlikte gözetilir.
 • Eğitim kalitesi itibariyle yurtiçinde öncelikle tercih edilen bir bölüm olabilmek amaçtır.
 • Üniversitenin, fakültenin ve bölümün misyon ve vizyonunu destekleyen araştırma ve uygulamalar teşvik edilir.
 • Öğretim programı öğrencilerimizin farklı yönlerden gelişimini sağlayacak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bütünleştirilir.
 • İsteğe bağlı hazırlık eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen seviyeler göz önünde bulundurularak tasarlanır ve verilir.
 • Okul öncesi eğitimi alan uygulamaları bilgisi, sınıf eğitimi alan uygulamaları bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür becerilerini de arttıracak farklı derslerin sunulduğu modüler bir öğretim programı uygulanır.
 • Okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek, derslerin uluslararası standartlarda kabul görecek şekilde içerik ve çalışmalar yürütülür.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

 • Uluslararası ve ulusal bilimsel araştırma ve yayın etiği esasları çerçevesinde araştırmalar yapılır.
 • Öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz ve öğrencilerimiz bölümümüz okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi alanlarına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaya ve araştırmalarını nitelikli yayınlara dönüştürmeye teşvik edilir.
 • Uygulamalı alanı desteklemek amacıyla akademi ve eğitim alanında hizmet veren kamu ve özel kurum/kuruluşları arasında bağ kurulur.
 • Diğer üniversiteler ve kuruluşlarla hem ulusal hem de uluslararası ortak araştırma projeleri yürütülür.
 • Üniversite bünyesinde bulunan farklı fakülteler ve bölümlerdeki öğretim üyeleriyle akademik çalışmalar yürütülmesi teşvik edilir.
 • Araştırma olanaklarının çeşitleri ve bunlara katılım süreçleri konusunda akademik personelin düzenli olarak bilgilendirilmesine önem verilir.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

 • Öğretim programı tasarlanırken toplumun ihtiyaçları ve okul öncesi eğitimi ve sınıf eğitimi alanlarına sunulacak katkılar göz önünde bulundurulur.
 • Bölümümüz, toplumsal meselelerin çözümüne katkı sunmayı amaçlar.
 • Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin topluma hizmet kapsamındaki faaliyetlere katılımları teşvik edilir ve topluma hizmet faaliyetleri desteklenir.
 • Dış paydaş katılımıyla oluşturulan toplumsal hizmet politikaları çerçevesinde, dış paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenerek okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği mesleğine ilişkin bilgiler paylaşılır.

ULUSLARARASILAŞTIRMA POLİTİKASI

 • Öğrencilerimizin Erasmus programı kapsamında ikili anlaşma yapılan (University of Sopron ve University of Granada) üniversitelerde öğrenim hareketliliği yapmaları desteklenir.
 • Öğretim üyelerimizin Erasmus programı kapsamında ikili anlaşma yapılan yapılan (University of Sopron ve University of Granada) üniversitelerde ya da farklı üniversitelerde akademik personel hareketliliğine katılması desteklenir.
 • Uluslararası meslek dernekleri ve kuruluşlarla bağ kurulur.
 • Öğretim üyeleri uluslararası projelerde yer almaya ve nitelikli uluslararası dergilerde yayın yapmaya teşvik edilir.
 • Uluslararası yayın kriterleri takip edilerek öğretim üyelerine ve öğrencilere bilgilendirme yapılır.
 • Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun araştırma geliştirme stratejilerini belirlemek esastır.