Program Yeterlilikleri

 1. Türk Milli Eğitim Sisteminin amaç ve ilkelerini, eğitim bilimleri alanını ve öğretmenlik mesleğini tüm yönleri ile tanımlayabilme,
 2. Okul öncesi öğretmenliğinin mesleki gereği olarak genel kültür ve temel bilimlerle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri tanımlayabilme, kuramsal ve uygulamalı bilgileri tartışabilme,
 3. Erken çocukluk eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeleri yaparak, okul öncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme,
 4. Erken çocukluk dönemi çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak uygun öğretim stratejini, yöntem/tekniklerini ve farklı öğrenme yaklaşımlarını uygulayabilme,
 5. Erken çocukluk dönemi çocukların gelişim özelliklerine ve bireysel farklılıklarına dikkat ederek eğitim ortamlarını fiziksel ve psikolojik açıdan düzenleyebilme,
 6. Okul öncesi öğretmenliğinin konu alanına ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirerek uygulama etkinliklerinde gözlem yapabilme, kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilme,
 7. Erken çocukluk dönemi eğitim alanında öğretim, bilişim ve iletişim teknolojileri ile araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanabilme,
 8. İçinde yaşadığı toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri tanıyarak, evrensel değerler çerçevesinde değerlendirebilme, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değer bilincine sahip olabilme,
 9. Erken çocukluk dönemi eğitim alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevredeki çocuklar ve aileler için mesleki proje ve etkinlikler planlayabilme ve uygulayabilme,
 10. Erken çocukluk döneminin gelişimsel özelliklerini ve bireysel farklılıkları dikkate alarak, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bulundukları çevreyi de dikkate alarak eğitim uygulayabilme,
 11. Erken çocukluk döneminin gelişimsel özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak hem eğitsel hem de gelişimsel değerlendirme yapabilme, çocuğa ve ailesine rehberlik edebilme,
 12. Okul öncesi öğretmenliği programı çerçevesinde kazanılan bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlayıp, işleyerek değerlendirebilme,
 13. Kişisel, eğitsel, mesleki gelişimini sürekli olarak izleyip öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini geliştirme için gerçekçi değerlendirmelerde bulunma ve sürekli gelişim için hedefler doğrultusunda ilerleyebilme,
 14. Ulusal ve uluslararası gelişmelere, farklı kültürlere ve çevreye karşı duyarlı olarak, saygı duyabilme,
 15. Erken çocukluk döneminin amaç ve ilkelerini benimseyerek ve öğretmenlik mesleğine ve eğitim sürecine yansıtabilme,
 16. Erken çocukluk dönemi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alabilme,
 17. Eleştirel ve empatik düşünebilme,
 18. Problem çözme ve yaratıcılık becerisine sahip olabilme,
 19. Etkin dinleme becerisine sahip olabilme,
 20. Estetik bir anlayışa ve seçiciliğe sahip olabilme,
 21. Ailelerle iletişim kurarak aile katılımını sağlayabilme ve Aile eğitimi etkinliklerini yürütebilme,
 22. Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme,
 23. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme,
 24. Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilme,
 25. Demokrasi, insan ve çocuk haklarını gözeterek, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip çıkma ve uygun davranabilme,
 26. Çocukları sevme, onlara değer verme, saygı gösterme ve onları anlayabilme.